Notice: Undefined variable: grid in /home/maqudesi/domains/maqudesign.sklep.pl/public_html/system/modification/catalog/controller/module/nicogrid.php on line 125 regulamin-maqudesign

Regulamin

Regulamin sprzedaży na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Niniejszy dokument (zwany dalej "Regulaminem") stanowi ogólne warunki świadczenia usług za pomocą sklepu internetowego oraz przedsiębiorcę Maja Kubica, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Maqudesign Maja Kubica. 

 Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby:

1. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres korespondencyjny Sprzedającego-

Maqudesign Maja Kubica

Rycerska 8/11;

41-902 Bytom.

2. W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

I. Definicje

1. Sprzedający - firma: 

Maqudesign Maja Kubica

Orląt Lwowskich 4/24

41-902 Bytom

NIP: 626 222 43 01, REGON: 240276644

KONTO BANKOWE ING 57 1050 1230 1000 0091 3122 5204

Prowadząca sklep: Maja Kubica

2. Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu towaru w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

4. Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.

II. Zawarcie umowy i realizacja

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, niezależnie od dokonania rejestracji.

6. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

7. Warunkiem skutecznego założenia Zamówienia i skutecznego zawarcia Umowy Sprzedaży jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta założeń Regulaminu, a także potwierdzenie,  że Kupujący wie, że zamówienie pociąga za sobą konieczność zapłaty.

8. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia przez niego zamówienia.

9. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

10. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

11. Realizacja zamówienia Klienta następuje w terminie podanym w opisie produktu, a w przypadku zamówień składających się z wielu produktów w najdłuższym terminie spośród terminów podanych na kartach wszystkich produktów.

12. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za obraniem (płatnego przy odbiorze).

13. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży jest wysyłany wybranym przez Kupującego przewoźnikiem na podany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres na terenie RP. Zamówienia spoza terenu Polski wymagają każdorazowo kontaktu ze Sprzedającym celem ustalenia sposobu wysyłki za granicę.

III. Odbiór przesyłki

14. Przy odbiorze przesyłki sugeruje się, aby Kupujący sprawdził przesyłkę, albo przynajmniej zewnętrzny jej stan.

15. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 791 Kodeksu Cywilnego wskutek zapłaty należności przewoźnika i przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko przewoźnikowi wynikające z umowy przewozu (w tym dotyczące odpowiedzialności za uszkodzenia). Nie dotyczy to jednak roszczeń wynikających z niewidocznych uszkodzeń przesyłki, jeżeli odbiorca w ciągu tygodnia od daty odbioru zawiadomił przewoźnika o ich zaistnieniu.

16. W związku z powyższymi zapisami sugerujemy, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, spisać, w obecności Przewoźnika protokół wskazujący uszkodzenia. Sugerujemy, aby każdorazowo sprawdzić stan opakowania, oraz kompletność zawartości i jej zgodność z Umową Sprzedaży. W takim przypadku Odbiorca uprawniony jest do odmowy przyjęcia przesyłki oraz zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Usługodawcy. Każdorazowo, w przypadku stwierdzenia  uszkodzeń przesyłki, sugerujemy spisanie protokołu w obecności dostarczyciela.

IV. Odpowiedzialność Sprzedającego

17. Sprzedający ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym biegnie na nowo, w przypadku wymiany towaru. 

18. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności towaru z umową, Konsument powinien zawiadomić Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności oraz wskazać, w jaki sposób towar ma zostać doprowadzony do stanu zgodnego z umową. 

Sprzedający zaleca składanie zawiadomień o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w formie pisemnej. 

19. W okresie czternastu dni od odebrania zamówionego towaru, Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

20. Zgodnie z art. 10 pkt. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) zwrotowi przez Konsumenta nie podlegają produkty:

a. o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, w tym wykonane na zamówienie, szyte na wymiar, posiadające indywidualne cechy dostosowane do życzenia Klienta ;

b. audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

21. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta wyłącznie na zasadach rękojmi.

V. Postanowienia końcowe

22. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

23. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

24. Aktualna i archiwalne wersje regulaminu są zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulaminu (http/…………………………………..). Do umów zawartych w chwili obowiązywania danej wersji regulaminu, zastosowanie ma ta wersja regulaminu, która obowiązywała w chwili zawarcia umowy, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Maqudesign Maja Kubica

Since 2013 we create fashion and design for possitive People, who love comfort, smile and high quality. We are looking for new solutions and patterns to create objects which may accompany you in every situation. We would be happy if you share with us your experiences with Maqu!

We bring up our knowledge about ecology and responsible life just because it is importand for us, but we want to share it with you throw our products. Please, remember-  items you bought were sew and printed in Poland, taking care about fair-trade economy rules and ecology what has an infuence of its price. Buying from us you have guarancy your money were spent in honest way.

If you want learn more, please be invited.

Facebook